Comments on Profile Post by Osamaru

 1. Kalto
  Oct 16, 2020
 2. NanaKon
  NanaKon
  *kicks jar*
  Oct 16, 2020
 3. Osamaru
  Osamaru
  QAQ gasp!
  Oct 16, 2020
 4. NanaKon
  NanaKon
  *gasp* *gasp*
  Oct 16, 2020
  Osamaru likes this.
 5. Kalto
  Kalto
  *Takes the jar away*
  Oct 16, 2020
  Osamaru likes this.
 6. NanaKon
  NanaKon
  Wha-
  No! Give me the jar back!
  Oct 16, 2020
 7. NanaKon
  NanaKon
  Lol. I just noticed the rabbit in the avi-
  Oct 16, 2020
  Osamaru likes this.
 8. NanaKon
  NanaKon
  I'm sorry for kicking you. Sorry @in_awe
  *bows*
  Oct 16, 2020
  Osamaru likes this.