discussion

 1. Zheya
 2. Vorpal
 3. akki
 4. Zheya
 5. kyklu
 6. Zheya
 7. Zheya
 8. Invisalats
 9. Cosmic_
 10. akki
 11. tahzib1451
 12. the Legendary Frog
 13. Zheya
 14. moneng85
 15. Zheya
 16. Zheya
 17. yayamiho
 18. Zheya
 19. tahzib1451
 20. Havisu